Skip to main content

SKUTOČNÝ PLÁN PRE RUŽOMBEROK

Žiadne prázdne sľuby ani vzdušné zámky. Takmer 16 rokov, počas ktorých sa ako poslanec mestského zastupiteľstva snažím pomáhať ľuďom, ma naučilo, že skutočné výsledky prináša len tvrdá práca. Ľudí treba počúvať, komunikovať s nimi a hľadať spôsoby, ako im pomôcť. Nie sľubovať neuskutočniteľné predstavy ako politici bez reálnych skúseností. Ja chcem venovať energiu tomu, čo sa reálne dá a musí urobiť.

Preto vznikol Skutočný plán pre Ružomberok. Program, ktorého základ tvoria nápady a podnety Ružomberčanov. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste nám ho priamo v uliciach pomáhali tvoriť. Každý jeden bod programu je odkonzultovaný s odborníkmi, ktorí sú zároveň garantmi jednotlivých okruhov. Pod naše plány v jednotlivých mestských častiach sú podpísaní priamo naši kandidáti na poslancov. Sme pripravení si hneď po voľbách vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce.

Skúsenosť a práca pre ľudí – to je Skutočný plán pre Ružomberok.

váš Ľubo Kubáň

Urbanizmus a mestská doprava

Sme odhodlaní posunúť kvalitu života obyvateľov mesta Ružomberok smerom ku štandardom 21. storočia. V prvom rade je nevyhnutné zamedziť chybám vo výstavbe, akých sme boli svedkami v minulosti. Za pomoci erudovaných odborníkov chceme definovať presné pravidlá rozvoja mesta s výhľadom na ďalších minimálne 30 rokov.

Následne sa malými, koncepčnými a postupnými krokmi budeme snažiť  o riešenie dopravy v meste, o revitalizáciu verejných  priestranstiev a ďalšie efektívne zmeny. Jedným z našich splniteľných cieľov v nasledovnom volebnom období je priniesť mestský život na nábrežia riek Váh a Revúca.

Plánujeme taktiež podporiť komunitný život budovaním priestorov pre stretnutia obyvateľov mesta či výrazne posilniť mestskú cyklodopravu. Ružomberčania si zaslúžia mesto, v ktorom sa budú cítiť príjemne a bezpečne.

Ružomberok s novou tvárou

 • Stabilizácia územného plánu mesta.
 • Spracovanie územných plánov jednotlivých mestských zón, s prihliadnutím na plánovanú individuálnu bytovú výstavbu vo vybraných lokalitách mesta (Do Dielca, Luhy, Hríby).
 • Revitalizácia centra mesta – ulice Podhora, Mostová, Madačova, Mariánske Námestie.
 • Posilnenie pozície hlavného architekta mesta a jeho náväznosť na podporný Cech architektov.
 • Zjednotenie mestského mobiliáru.
 • Plán využitia nábreží riek Váh a Revúca.
 • Podpora mestského bývania – podpora revitalizácie budov v centre mesta.
 • Poctivá starostlivosť o mestskú zeleň a verejné priestory.
 • Aktívna diskusia s vlastníkmi nevyužívaných pozemkov v meste o riešeniach súčasného stavu („Badánikovo“ námestie v centre mesta, územie bývalého Sól).
 • Podpora mestského života vybudovaním „stretávacích“ miest, ako sú malé grilovacie plochy, verejne dostupné prístrešky.
 • Boj s vizuálnym smogom.

Doprava pre 21. storočie

 • Spoločný parkovací systém mesta.
 • Mestský parkovací dom.
 • Posilnenie alternatívnych spôsobov dopravy.
 • Podpora mestskej cyklodopravy vybudovaním odstavných plôch či logickým prepojením dôležitých bodov v meste (školy, úrady, sídliská, športoviská,..).
 • Podpora výstavby prístreškov pre bicykle pri školách.
Garanti: Ing. arch. Viera Šottníková, Ing. arch. Marianna Medvecká, Mgr. art. Róbert Dúbravec.

Kultúra, šport a cestovný ruch

Je načase, aby sa Ružomberok stal miestom, kde to žije. Potenciál na to máme, treba ho začať využívať. Či už ide o kultúru, šport alebo turizmus, máme plány, ako ich dostať na novú úroveň. Chceme dať do pohybu viacero projektov na podporu cestovného ruchu, lokálnych umelcov a talentov či rozvoj cyklodopravy. Nebojíme sa však ani odvážnejších cieľov, akými sú nová mestská plaváreň či multifunkčná športová hala.

Kultúrne a živé mesto

 • Propagácia lokálnych tvorcov vytvorením informačného systému o akciách, podujatiach a aktivitách v meste a jeho okolí.
 • Aktívne budovanie vzťahu medzi miestnymi umelcami a Ružomberčanmi.
 • Priestor pre začínajúcich ružomberských umelcov na mestských podujatiach a festivaloch.
 • Podpora nezávislých projektov v oblasti kultúry.
 • Kultúrny a spoločenský „openair meeting point“ v  centre mesta.
 • Vytvorenie a podpora kultúrnej identity Ružomberka.
 • Etablovanie Festivalu Fullove dni ako podujatia. celoslovenského významu.
 • Vytvorenie festivalu pre deti.
Garant: Ing. Marianna Stančoková

Rozhýbaný Ružomberok

 • Dobudovanie Cyklokorytničky.
 • Dobudovanie novej mestskej plavárne.
 • Stavba multifunkčnej športovej haly.
 • Podpora projektov zameraných na zvyšovanie pohybovej kultúry a pohybovej zdatnosti detí, vrátane odstraňovania plaveckej a korčuliarskej negramotnosti.
Garanti: JUDr. Ľubomír Kubáň, PaedDr. Peter Krška, PhD.

Moderný cestovný ruch

 • Vytvorenie stratégie pre rozvoj cestovného ruchu v Ružomberku.
 • Stabilizácia vzťahov medzi mestom a podnikateľmi v cestovnom ruchu.
 • Rozšírenie služby mestského informačného centra.
 • Rozvoj mestskej a prímestskej cyklodopravy s plánom napojenia sa na existujúce a plánované cyklotrasy v okolí.

Garanti: Mgr. Martin Hromada, PhD.

Životné prostredie

Ružomberok je z objektívnych príčin rizikovou oblasťou z hľadiska čistoty ovzdušia. Našou absolútnou prioritou musí byť ochrana Ružomberčanov. Okrem podpory zelených riešení chceme vypracovať novú štúdiu Monitorovania genotoxicity u detí v ekologicky rizikovej oblasti Ružomberka, aby sme dokázali čo najefektívnejšie reagovať na vznik prípadných problémov.

 • Vytváranie podmienok pre spoluprácu medzi občanmi a aktérmi v oblasti životného prostredia.
 • Koordinácia informačných a vzdelávacích kampaní na témy starostlivosti o životné prostredie.
 • Aktualizácia odbornej lekárskej štúdie zdravotného stavu obyvateľov Ružomberka.
 • Opätovné vypracovanie štúdie Monitorovania genotoxicity u detí v ekologicky rizikovej oblasti Ružomberka.
 • Podpora napojenia nových bytových domov na centrálny zdroj tepla.
 • Podpora vzniku prímestských prírodných rezervácii v okolí Bieleho Potoka.
 • Vypracovanie strategického plánu výsadby zelene.
Garant: Ing. Lukáš Nguyen

Sociálna oblasť

Dôstojný a plnohodnotný život seniorov a zraniteľných skupín občanov by mal byť prioritou každého fungujúceho mesta. Preto chceme v Ružomberku aktívne zvyšovať dostupnosť a zlepšovať kvalitu zariadení sociálnych služieb. Zároveň máme v pláne podporovať nové, moderné spôsoby starostlivosti o znevýhodnené skupiny, spojené s ich aktívnou inklúziou do života v meste.

 • Zvyšovanie kvality a kapacity sociálnych služieb pre seniorov, sociálne slabších a pre osoby so zdravotným postihnutím.
 • Podpora medzigeneračných aktivít, prednášky  zamerané na aktívne starnutie.
 • Debarierizácia verejných priestranstiev v meste.
 • Podpora inklúzie občanov so zdravotným postihnutím.
Garant: PhDr. Erika Revajová

Školstvo a starostlivosť o mládež

Náš plán v oblasti školstva stojí na štyroch hlavných pilieroch: kvalita, dostupnosť, všestrannosť a inklúzia. Chceme ružomberským deťom zabezpečiť najlepšie možné vzdelávanie, ktoré dokáže pracovať s individuálnymi potrebami každého dieťa a ku ktorému budú mať prístup všetky deti bez rozdielu. Nielen v materských a základných školách v našej pôsobnosti, ale aj aktívnou spoluprácou so strednými školami či s Katolíckou univerzitou.

 • Aktívna spolupráca mesta s Katolíckou univerzitou.
 • Revitalizácia ihrísk a ostatných športových zariadení.
 • Podpora modernizácie tried.
 • Znižovanie energetickej náročnosti školských budov.
 • Podpora intervencie v oblasti špeciálno-pedagogických potrieb.
 • Vytvorenie mestského žiackeho parlamentu.
 • Vytvorenie fondu na podporu inovatívnych školských projektov.
 • Vytváranie kvalitných podmienok pre deti a zamestnancov v oblasti predprimárneho vzdelávania a v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku.
 • Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému.
 • Podpora vytvorenia Regionálneho centra podpory učiteľov v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku.
 • Podpora voľnočasových aktivít prostredníctvom CVČ, ZUŠ.
 • Vytvorenie fondu na podporu detí zo ŠZP.
 • Vytvorenie kvalifikovaného systému hodnotenia školstva v meste.
 • Posilnenie princípov inklúzie vo vzdelávacom systéme.
 • Aktívne vytváranie prostredia rovných príležitostí pre deti.
 • Prieskum záujmu rodičov o deti v jasliach.
Garant: PaedDr. Peter Krška, PhD.

Skúsenosť a práca pre ľudí

Skúsenosť a práca pre ľudí

MESTSKÉ ČASTI

Kvalitný program nevzniká od stola. Ak chceme Ružomberok skutočne posunúť vpred, musíme vedieť, čo potrebuje. To znamená vedieť, ako môžeme pomôcť každej mestskej časti, každému sídlisku a každému vnútrobloku. My máme vďaka širokému tímu kandidátov na poslancov a vašim radám jasnú predstavu. Dokázali sme vytvoriť plán, ktorý pomôže mestským častiam presne tam, kde to potrebujú.

Biely Potok

 • Pokračovanie príprav na individuálnu bytovú výstavbu v časti Luhy.
 • Dokončenie odkanalizovania Bieleho Potoka.
 • Rekonštrukcia materskej škôlky.
 • Rekonštrukcia domu smútku.
 • Podpora cestovného ruchu vo Vlkolínci, v Bielom Potoku, Podsuchej a Smrekovici.
 • Podpora športových klubov, občianskych združení, spolkov, ZŠ Belianka, MŠ Šikovná lienka, klubu dôchodcov a hospodárskej rady farnosti.
 • V prípade výstavby R1 budeme bojovať za variant s najmenším dopadom na životné prostredie a kvalitu života Ružomberčanov.

Pokračovanie revitalizácie centra Bieleho Potoka

 • Park, amfiteáter, pomník padlým v SNP a školský dvor.
 • Pokračovanie revitalizácie areálu okolo futbalového ihriska.
 • Zrekonštruovanie chodníka pre chodcov na ul. Korytnická.
 • Zrekonštruovanie miestnych komunikácií v Bielom Potoku, vo Vlkolínci,
  v Podsuchej a Nižnom Matejkove.
Náš kandidát za Biely Potok (volebný obvod č. 1): Vojtech Macko

Černová

 • Plán komplexnej revitalizácie miestnych komunikácií.
 • Zníženie rýchlosti na uliciach Pri Váhu a Čutkovská.
 • Bezpečné cyklospojenie Černovej a mesta.
 • Stavebná uzávera v Čutkovskej doline. Vzhľadom na polohu a význam pre všetkých obyvateľov mesta a okolia, keďže sa nachádza v Národnom parku Veľká Fatra.

Náš kandidát za Černovú (volebný obvod č. 2)Ľuboš Koreň

Hrboltová

 • Spracovanie projektu a následná realizácia chodníkov.
 • Plán a realizácia oddychovej zóny s detským ihriskom.

Rybárpole

 • Spracovanie projektu a následná realizácia chodníkov.
 • Plán a realizácia oddychovej zóny s detským ihriskom.
 • Výmena pouličného verejného osvetlenia.

Náš kandidát za Rybárpole (volebný obvod č. 4): Marián Páleš

Klačno

 • Rezidenčné parkovanie.
 • Organizácia dopravy (jednosmerná doprava).
 • Dôsledná kontrola verejného poriadku.
 • Pravidelné stretnutia poslancov s občanmi.
 • Dobudovanie športového areálu Klačno podľa pripravenej dokumentácie.
 • Revitalizácia detských ihrísk na Klačne
 • Revitalizácia ulíc Lesná , Liptovská, chodníka a hlavnej prístupovej cesty na Klačno(od Á-čka až po Novú Černovú otočku)
 • Revitalizácia všetkých schodov a zábradlí pri schodoch, ktoré slúžia ako skratky medzi ulicami

Naši kandidáti za Klačno (volebný obvod č. 5):  Michal Lazar, Ladislav Valent, Martin Rusnák, Adriana Baričáková, Ľudovít Beťko

Polík

 • Revitalizácie verejných priestorov.
 • Starostlivosť o zeleň.
 • Citlivý výber a starostlivosť o mobiliár.
 • Plán obnovy nábrežia Váhu.
 • Plán obnovy vnútroblokov.
 • Aktívna a pravidelná komunikácia s obyvateľmi Políka.
 • Oplotenie detského ihriska na ul. Makovického.
 • Doplnenie vybavenia pre psičkárov.
 • Úprava a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia.

Naši kandidáti za Polík (volebný obvod č. 6): Róbert Hlačina, Róbert Dúbravec

Stred

 • Revitalizácia Madačovej ulice (Námestie „Oko“).
 • Revitalizácia Mariánskeho námestia.
 • Revitalizácia parku Hýroša.
 • Revitalizácia centra mesta.
 • Revitalizácia vnútroblokov.
 • Revitalizácia nábrežia a parku pri stanici.
 • Bezbariérový vstup do budovy pošty a úprava priľahlého pozemku popri chodníku na Madačovej ulici.
 • Úprava zelene v centre mesta.
 • Vybudovanie oddychovo-edukačnej zóny medzi galériou a múzeom.

Naši kandidáti za Stred (volebný obvod č. 7): Martin Hromada, Roman Zach

Satelity

 • Revitalizácia mestského cintorína.
 • Revitalizácia Ružomberskej Kalvárie.
 • Príprava investičnej akcie Individuálna bytová výstavba „Do Dielca“.
 • Doplnenie prechodov pre peších na Obvodovej ulici.
 • Oprava schodov v hornej časti chodníka Na Vyhliadke.                               
 • Oprava chodníkov na ul. Tichá a Nad Skalkou.
 • Oprava prepadnutých kanálov a krajov ciest na Satelitoch.
 • Oprava zábradlí a múrikov pri ceste na Jelencoch.
 • Vybudovanie chodníka prípadne vhodnej cesty Jelence-Baničné.
 • Riešenie pre pohyb autobusov na ul. Jelence.
 • Realizácia chodníka Nad Skalkou – Zelená (podľa už hotovej projektovej dokumentácie).
 • Vyňatie cesty medzi Rozkvet a Satelitmi z územného plánu.
 • Umiestnenie spomaľovača na ulici J. Hanulu 26.
 • Oprava lesného chodníka z ul. Hanulu ku kruhovému objazdu na  Hrabovskej ceste.
 • Oprava cesty na ul. Pod cintorínom v celej dĺžke a vybudovanie parkoviska v dolnej časti.
 • Oprava chodníkov na ul. J. Páričku a Záhradná.
 • Reklamácia nového asfaltu na ul. Kalvárska, Cintorínska a Obvodová.
 • Oprava spojovacieho chodníka v prieluke medzi ul. Hanulu a Na vyhliadke (ak sa nezrealizuje tento rok).
 • Revitalizácia lesoparku pod bývalým skokanským mostíkom.

Naši kandidáti za Satelity (volebný obvod č. 8): Vendelín Ružička, Peter Sieklik

Laziny

 • Nový asfalt na ulici K. Sidora v celej dĺžke, vrátane nadjazdov.
 • Dokončenie chodníka na ulici K. Sidora.
 • Doplnenie chýbajúcich prechodov pre chodcov.
 • Nové prvky na ihriskách Riadok a Plavisko.
 • Rekonštrukcia oporného múru v havarijnom stave na ulici K. Sidora.
 • Nový chodník Riadok 9 – 11.

Naši kandidáti za Laziny (volebný obvod č. 9): Stanislav Javorka, Slavomír Klačko

Baničné

 • Revitalizácia územia pri kostole (ul. I. Houdeka) vrátane vyriešenia problematickej otočky a státia autobusov MHD.
 • Vypracovanie štúdie realizovateľnosti vybudovania podzemného parkoviska.
 • Revitalizácia detského ihriska vedľa Potravín MILK-AGRO.
 • Pokračovanie realizácie štúdie oddychovej zóny „Riverpark“ popri rieke Revúca (od ul. Hollého po ul. Kosovo).
 • Výstavba nových spojovacích schodov medzi ulicami I. Houdeka a Papiernická (voľný svah medzi RD a bytovým domom I. Houdeka 20-34).
 • Naši kandidáti za Baničné (volebný obvod č. 10): Miroslav Kerdík, Miloš Kostík, Marianna Medvecká, Ing. Richard Makovický

Roveň

 • Odľahčiť od parkovania celú oblasť pri vstupe do ÚVN, v spolupráci s ÚVN.
 • Vytvoriť plán na vybudovanie nových parkovísk od ul. Sv. Anny
 • Rekonštrukcia chodníka a cesty  ul. Za Dráhou.
 • Rozšírenie parkovacích plôch ul. Za Dráhou.
 • Moderné detské ihrisko vo vnútrobloku Ulici gen. M. Vesela.
 • Vybudovanie prepojenia medzi ul. Bystrická a Sládkovičova (KINEKUS – stará brána SOLO).
 • Nový chodník ul. Tatranská cesta podľa pripravenej projektovej dokumentácie.
 • Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická podľa pripravenej projektovej dokumentácie.
 • Oplotenie areálu ihriska ZŠ Bystrická.
 • Naši kandidáti za Roveň (volebný obvod č. 11): Milan Šlávka, Róbert Kolár, Peter Štupák

Skutočný plán pre Ružomberok

Skutočný plán pre Ružomberok